NEO INKA – ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ, ΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΟ!!!

ΓΙΝΕ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Eκδικάστηκε στις 20.10.2008, η αγωγή που κατέθεσε το Νέο ΙΝΚΑ κατά της Δ.Ε.Η για τις εξοντωτικές αυξήσεις που μας επιβάλει

Μέσα σε κλίμα έντασης και συνεχών διαξιφισμών, εκδικάστηκε στις 20.10.2008 από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η αγωγή που κατέθεσε το Νέο ΙΝΚΑ κατά της Δ.Ε.Η και με την οποία ζητήσαμε από το δικαστήριο να κρίνει άκυρη τόσο την επιβληθείσα από 1/12/2007 αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και την κατά ποσοστό 7/5 αύξηση που ισχύει από την 1/7/2008.

Σας παραθέτουμε ένα σύντομο σκεπτικό της νομικής μας υπεράσπισης, όπως αναπτύχθηκε από τον Νομικό μας Σύμβουλο κ. Δημήτρη Καραμήτσα στην αγωγή που καταθέσαμε.

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δια του διευθύνοντος συμβούλου αυτής με ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ, περί τις αρχές Νοεμβρίου 2007 έθεσε εκ νέου και για τρίτη φορά εντός του έτους 2007 ζήτημα νέας αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, προβάλλοντας ως αιτίαση την ανάγκη επενδύσεων. Είναι βεβαίως άτοπο να επιβάλλεται αύξηση τιμής του μονοπωλιακά παρεχόμενου αγαθού προκειμένου να γίνουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις και το βάρος τους σε μία εταιρεία αφορούν τους μετόχους και τους επενδυτές, οι οποίοι αποφασίζουν την κεφαλαίου και μετέχουν σε αυτή. Οι καταναλωτές δεν αποτελούν επενδυτές και μετόχους, αλλά μόνο απλούς καταναλωτές. Στην συνέχεια, υπήρξε αναδίπλωση του διευθύνοντος συμβούλου και προβολή άλλης αιτιολογίας : η αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Η αβασιμότητα του ισχυρισμού αυτού ήταν σαφής. Το πετρέλαιο μετέχει στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος κατά ποσοστό περίπου 7%, η δε αύξηση της τιμής του ήταν μικρή καθώς την άνοδο της τιμής του ισορρόπησε η ισοτιμία Ευρώ/δολαρίου Η.Π.Α. που αυξήθηκε κατά ποσοστό 20% υπέρ του Ευρώ.

Τελικά, η Δ.Ε.Η. απηύθυνε την, από 21/11/20007 επιστολή της προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) με την οποία ζητούσε την γνωμοδότησή της προκειμένου να προβεί σε αυξήσεις της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Ρ.Α.Ε. χρησιμοποιώντας κατά την γνώμη μας εσφαλμένα στοιχεία γνωμοδότησε υπέρ αυξήσεων στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αυξήσεις εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/2007 (ΦΕΚ 2332/Β’/7.12.2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης του δημοσίου όντως κυρίως μετόχου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και λειτουργούντος ως fiscus, υπό την έννοια της εγκρίσεως οικονομικής δικαιοπραξίας αστικής φύση, που αφορά και σχετίζεται την ιδιότητα και λειτουργία του δημοσίου ως μετόχου ανωνύμου εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο (αποτελεί δηλαδή πράξη έγκρισης του κυρίως μετόχου της εναγόμενης ανώνυμης εταιρείας). Η συμμετοχή του μετόχου (κράτους) στην διαμόρφωση της τιμής και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ουδόλως ενδιαφέρει ημάς ως καταναλωτές /αντισυμβαλλόμενους της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην μεταξύ μας αμιγώς συμβατική έννομη σχέση.

Άσχετα από την διαδικασία που ακολουθήθηκε, την παρούσα αγωγή αφορά η έννομη σχέση της με την Δ.Ε.Η. Α.Ε. με τους Έλληνες καταναλωτές, που αποτελεί σύμβαση πώλησης/προμήθειας ενός αγαθού, που αποτελεί βασικό βιοτικό αγαθό για τον καταναλωτή, μέσα από σύμβαση και όρους που καθορίζει μονομερώς η Δ.Ε.Η. Α.Ε. .
Στην έννομη σχέση αυτή η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραβίασε κατά το έτος 2007 κάθε έννοια καλής πίστης και χρηστών ηθών, χρησιμοποίησε ΓΟΣ άκυρους κατά το νόμο και εκμεταλλεύτηκε υπέρ της την μονοπωλιακή / δεσπόζουσα θέση της στην αγορά προκειμένου να επιτύχει και επιβάλλει υπέρογκες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τις μεγαλύτερες που σημειώθηκαν ποτέ μέσα σε ένα έτος. Δεν θα αναλύσουμε στην παρούσα αγωγή μας, τις πραγματικές σκοπιμότητες της συμπεριφοράς της Δ.Ε.Η. , ως ανώνυμη εταιρεία είναι ευνόητο ότι την ενδιαφέρει το οικονομικό κέρδος. Η σκοπιμότητα όμως αυτή δεν μπορεί να ασκείται υπό το υπάρχον μονοπωλιακό καθεστώς εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή, που δεν έχει εναλλακτικές επιλογές, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον τιμάριθμο, τις χαμηλές αποδοχές/συντάξεις, τις ελάχιστες αυξήσεις των αποδοχών του και έχει ως βιοτική αναγκαιότητα την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Τούτο που εφαρμόζεται διεθνώς ως μέθοδος και βάση υπολογισμού των αυξήσεων στις τιμές αγαθών που παρέχονται από επιχειρήσεις μονοπωλιακού και ολιγοπωλιακού χαρακτήρα είναι «η μέθοδος RPI». Η «μέθοδος RPI» έχει ως βάση υπολογισμού των αυξήσεων τον ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.). Ο δείκτης αυτός αποτελεί και το γενικό μέτρο των αυξήσεων. Για εμάς ως πολίτες, καταναλωτές και ενώσεις καταναλωτών, πέραν της μεθόδου RPI, ως μέγιστο όριο αυξήσεως των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος δεν νοείται άλλο από τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Καθετί πέραν αυτού αποτελεί παράνομο κέρδος και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος και της μονοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά. Άλλωστε ο Δ.Τ.Κ. αποτελεί και το μέτρο αναλογίας για την αύξηση του κόστους παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς διαμορφώνεται από την αύξηση κόστους των ίδιων αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Τούτο αποδεικνύεται και τοις πράγμασι, από την ετήσια αύξηση των εξόδων της εναγόμενης κατά ποσοστά απολύτως ανάλογα του επίσημου Δ.Τ.Κ.. Περαιτέρω δε και σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ ΑΕ θα μπορούσε να μειώσει το κόστος παραγωγής χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η Ελληνική επικράτεια για την παραγωγή ενέργειας από πηγές μηδενικού σχεδόν κόστους, που είναι και απόλυτα φιλικές στο περιβάλλον, όπως το κύμα των θαλασσών, ο αέρας και ο ήλιος.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατά το έτος 2006 αυξήθηκε κατά 3% και κατά το έτος 2007 κατά 3% (πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.). Κατά παράβαση της ανωτέρω μεθόδου και της ανωτέρω αρχής οι αυξήσεις που επέβαλλε στους καταναλωτές η Δ.Ε.Η. Α.Ε. ήταν πολλαπλάσιες του Δ.Τ.Κ. .

Η ίδια η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. αποδεικνύει και την πλήρη αβασιμότητα και καταχρηστικότητα του ισχυρισμού ότι οι αυξήσεις προκλήθηκαν από την άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται καθαρά για ψευδεπίγραφη και αβάσιμη αιτιολογία.
Ο χορός των συνεχών αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε ελάχιστο χρόνο, που αποτελούν πανελλήνιο και παγκόσμιο ρεκόρ είναι ένα στοιχείο που αποδεικνύει τον καταχρηστικό τους χαρακτήρα. Αντίστοιχες αυξήσεις τιμών δεν υπήρξαν σε καμία χώρα της Ευρώπης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, παρότι και αυτές επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Η σειρά των αυξήσεων άρχεται από τον Αύγουστο του 2006. Ο αυξήσεις είναι όλες πάνω από τον ετήσιο Δ.Τ.Κ. . Οι αυξήσεις στο πάγιο από 56% (για την χαμηλή κατανάλωση) έως 28 % (για την μεγάλη κατανάλωση). Η συνολική επιβάρυνση των νοικοκυριών πάνω από 5%, χωρίς να υπολογιστεί ο ΦΠΑ.
Για την αύξηση χρησιμοποιείται ως αιτιολογία η αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, διατείνεται η εναγόμενη μονοπωλιακή επιχείρηση ότι οι αυξήσεις απλώς καλύπτουν την αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής. Κατά συνέπεια, εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε δεν θα έπρεπε να διαταραχθεί η σχέση εξόδων παραγωγής – συνολικών εσόδων, αλλά και η κερδοφορία αυτής (θα έπρεπε κατ΄ αναλογία να παραμείνει σταθερή).

Είναι σαφές ότι οι αυξήσεις των τιμολογίων που επέβαλλε στο σύνολο των καταναλωτών η Δ.Ε.Η. Α.Ε. είναι παράνομες και καταχρηστικές, αφού για την επιβολή τους, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. εκμεταλλεύτηκε Γ.Ο.Σ. που είναι άκυροι κατά το νόμο, την μονοπωλιακή της θέση στην αγορά ηλεκτρικού, την ανάγκη των καταναλωτών, ιδίως των οικιακών στην χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος για να καλυφθούν οι άμεσες βιοτικές ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους, προκειμένου να επιβάλλει υπέρογκες αυξήσεις στους καταναλωτές, αυξήσεις που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο (διαχρονικό ρεκόρ αύξησης ανά έτος στην ιστορία της) και πέραν κάθε ορίου που τάσσει η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, ήτοι αυξήσεις που είναι παντελώς καταχρηστικές, έχουν δυσβάστακτες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους καταναλωτές – αντισυμβαλλόμενούς της και είναι εν τέλει άκυρες, ως καταχρηστικές υπό οιανδήποτε έννοια, τόσο ως προς την καταχρηστικότητα της δυνατότητας επιβολής τους, όσο και ως προς το ύψος τους, αυτό καθεαυτό.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ.Ε.Η. .

Α. Κατάχρηση μονοπωλιακής – δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Ως ήδη εκτέθηκε, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. έχει μονοπωλιακή και σε κάθε περίπτωση δεσπόζουσα θέση στην παροχή / εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές. Το γεγονός αυτό την καθιστά ιδιαιτέρως υπεύθυνη έναντι των καταναλωτών – πελατών της, ώστε να αποφεύγεται κάθε έννοια εκμετάλλευσης της θέσης της αυτής έναντι των μετόχων και εις βάρος των πελατών. Ιδιάζουσα είναι η θέση της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς δεν παρέχει ένα οποιοδήποτε αγαθό, του οποίου ο σύγχρονος καταναλωτής μπορεί να αποφύγει την χρήση, αλλά ένα βιοτικό αγαθό του οποίου η χρήση είναι καθημερινά αναγκαία.
Σύμφωνα με το άρθρο 82 της Συνθήκης της Ε.Ε. : «Είναι ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και απαγορεύεται, κατά το μέτρο που δύναται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της κοινής αγοράς ή σημαντικού τμήματός της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ

– Να γίνει συνολικά δεκτή η αγωγή μας.
– Να αναγνωριστεί η κατά τα ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά της ΔΕΗ.
– Να κριθεί άκυρη η επιβληθείσα από 1/12/2007 αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, ως και η προαποφασισθείσα κατά ποσοστό 7/5 αύξηση από 1/7/2008.
– Να αναγνωριστεί ως ανώτατο όριο αύξησης της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος, το ποσοστό ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με βάση τις προεκτεθείσες αρχές και διατάξεις και με δεδομένο ότι ο δείκτης αυτός επηρεάζεται άμεσα και καθορίζεται από τις γενικότερες αυξήσεις στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών – αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και η εναγόμενη – ήτοι ο ΔΤΚ βρίσκεται σε απόλυτη αναλογία με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και την αύξηση του κόστους παραγωγής του.
– Άλλως να τεθεί από το Δικαστήριο το όριο της ανώτερης επιτρεπτής ετήσιας αυξήσεως της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, η αύξηση πέραν του οποίου αποτελεί συμπεριφορά αντίθετη με τις ανωτέρω εκτεθείσες αρχές και διατάξεις του νόμου.
– Να κριθεί άκυρος, ως αντικείμενος στους ορισμούς του Ν. 2251/1994, ο ΓΟΣ που περιέχεται στα συμφωνητικά που συνάπτει η ΔΕΗ Α.Ε. με τους πελάτες της καταναλωτές, σύμφωνα με τον οποίο η προμηθεύτρια εναγόμενη «μπορεί με τη δική της μόνο θέληση, οποιαδήποτε στιγμή που θα διαρκεί η ισχύς αυτού του Συμβολαίου, να αναπροσαρμόζει, τροποποιεί ή αντικαθιστά το «Τιμολόγιο» και τους «γενικούς όρους και συμφωνίες».

Αναμένουμε την έκδοση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ελπίζουμε ότι ο αγώνας που ξεκινήσαμε όλοι μαζί οι καταναλωτές θα δικαιωθεί!!!

Advertisements

Οκτώβριος 23, 2008 - Posted by | ΔΕΗ | , , , ,

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: